Skip to main content

Meer dan gewoon als het beantwoorden van de vraag, zien wij het ontwerpproces als een nieuwe uitdaging tot het definiëren van een ruimere visie. Steeds willen wij ons bewust zijn van onze rol in een bredere maatschappelijke context. Wij zien de ontwikkeling van een visie als een noodzakelijk onderdeel van het proces omdat in deze fase los van enige vorm reeds de krachtlijnen uitgezet worden van datgene dat uiteindelijk zal leiden tot een ontwerp. De relatieve autonomie van de visie laat toe in de verdere uitwerking het ontwerp steeds verder af te toetsen, onafhankelijk van de genomen vrijwillige of verplichte keuzes.

Ongetwijfeld zijn wij de kinderen van onze tijd. Wij willen dan ook niet ontkennen dat onze ontwerpen ontstaan vanuit een duidelijke kijk op wat rondom ons gebeurt en ontstaat. Als architect nemen wij enthousiast en zonder vooroordeel de gebouwde omgeving in ons op. Niet enkel de gebouwde omgeving vormt een stimulans, ook de maatschappelijke vragen vanuit de verschillende kunst- en cultuurdisciplines vormen een belangrijke voedingsbodem. Daarnaast willen wij ook zoveel mogelijk putten uit de bagage die de geschiedenis reeds opgebracht heeft. Zonder te vergeten dat ieder project ongetwijfeld in zijn tijd te plaatsen is, willen wij ons laten inspireren door de tijdloze voorbeelden van zowel de meer evidente plekken, als de bekende architectuurprojecten. Gevoed door al deze elementen zal een doordachte en duurzame visie op de ontwerpopdracht ontstaan, die ontegensprekelijk eigentijds is. De vertaling van deze visie in een concreet ontwerp en later in een uitvoerbaar project, gebeurt in een intens overleg met de opdrachtgever. Om het project de meeste kansen te bieden zorgen wij vanaf het begin voor een nauw overleg met alle actoren van het proces, de studiebureaus, de lokale overheden, de brandweer. Wij geloven dat naast de administratieve opvolging ook een doorgedreven technische uitwerking van het project een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor het eindresultaat. Wij zorgen er dan ook steeds voor dat de visie verder consequent wordt doorgezet in de uiteindelijke materialisering van het project, zodat een coherent totaalbeeld ontstaat. Enkel op deze manier kan een echt hedendaags, tijdloos project ontstaan.

INTEGRALE BENADERING
Als architect onderschrijven wij het belang van een integrale benadering van een ontwerpvraagstuk. Bij aanvang wordt onderzocht in hoeverre het project bepalend zal/moet zijn voor de publieke ruimte en/of zijn grotere omgeving. Architectuur heeft namelijk steeds een impact die verder reikt dan de gebruiker of bewoner van het gebouw. De situering van het project binnen een stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale context is zeer bepalend voor de verdere ontwerpkeuzes en de materialisatie en verhoogt de slaagkans van het project voor de gebruiker/de toeschouwer.

ESSENTIE VAN HET ONTWERPVRAAGSTUK
Bij het situeren van het project in zijn context, stelt zich tegelijk de vraag naar de essentie van de opdracht. Als ontwerper trachten wij te verwoorden wat de essentiële vraag is van het ontwerpvraagstuk en worden wij hierbij gevoed door de ambitie die de bouwheer in gedachten heeft voor zijn project. Het omschrijven van de essentie leidt tot antwoorden op de vragen welke uitstraling en impact het project moet hebben op zijn omgeving en welke beleving
de gebruiker moet ervaren. Pas dan kan het ontwerpproces aanvangen.

DUURZAAMHEID
Architectuur met een leeftijd betekent een meerwaarde voor haar omgeving, mits ze duurzaam is ontworpen. De duurzaamheid van een project wordt bepaald door verschillende aspecten. Flexibiliteit van het concept en de materialisatie ervan, een herbestembare structuur en het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen met een aanzienlijke levensduur. Wij geloven dat het vandaag onze plicht is om duurzaamheid in zijn meest essentiële vorm te integreren in al onze ontwerpen. Duurzaamheid niet enkel in zijn technische vorm, maar veel meer in de ontwerpmatige keuzes waardoor een gebouw kan 'duren'.

Dit alles moet leiden tot een optimaal traject van visie over ontwerp tot gebouw.